Par mums

Šalkones” biedrībai ir sekojoša struktūra:

• Aktīvie biedri (studenti, kas pašreiz darbojas studentu biedrībā un nav beiguši Meža fakultāti)
• Vecbiedri ( Meža fakultāti absolvējušie biedri)
• Goda biedri (cilvēki, kuri uzņemti Šalkonē par sasniegumiem zinātnē, par pārējo studentu izglītošanu un attīstības veicināšanu)

Seniors – studentu biedrības valdes priekšsēdis un reprezentatīvā persona, kas pārstāv biedrības intereses un nes tās slavu oficiālos pasākumos, ir ar paraksta tiesībām. Seniors ir atbildīgs par visu biedrībā notiekošo un pārvalda pastāvošo komisiju darbību, organizē kopdarbu. Seniors vada iknedēļas sapulces un ik semestra biedru kopsapulces, ietilpst valdē. Lieki pieminēt, ka šā amata izpildītājam jābūt ar līdera īpašībām un lielu atbildības sajūtu pret „Šalkoni”.

Viceseniors – seniora vietnieks, aizstāj senioru viņa prombūtnes laikā. Ietilpst valdē, ir ar biedrību pārstāvoša paraksta tiesībām. Biedrības reprezentatīvā persona. Tāpat jābūt ar līderismu un komunikabilitāti apveltītam.

Kasieris – studentu biedrības finanšu pārzinis, iekasētājs, finansiālo dokumentu un gada pārskatu sastādītājs un lietvedis, tamdēļ jāapgūst specifiskas zināšanas. Ietilpst valdē, ir ar paraksta tiesībām uz biedrību pārstāvošiem un finansu dokumentiem. Personai jābūt ar augstu atbildības sajūtu.

 

Sekretārs – biedrības rakstvedis, kas protokolē notikumus un lēmumus, rūpējas par ielūgumu, apsveikumu izsūtīšanu. Ietilpst valdē.

Mantzinis – pārrauga „Šalkones” īpašumā esošās mantiskās vērtības, protokolē iztrūkumu un klāt pienākošo. Atskaiti rakstiskā veidā nodod senioram vai vicesenioram.

Informācijas komitejas vadītājs – persona, kas rūpējas par studentu biedrības paštēla veidošanu saskarē ar citām institūcijām, veic informācijas vākšanu un apkopošanu, vada sakarus ar citu valstu mežzinību studentu kopām un Starptautisko Meža Nozares Studentu asociāciju. Glabā un uztur informāciju par biedrības iekšējo dzīvi un biedru datubāzi. Atbildīgais par ielūgumu, pasveikumu, plakātu un tamlīdzīgas drukas izveidi.

Kultūras komitejas vadītājs – persona, kas veido biedrības rīkotos kultūras pasākumus, atbildīgais par to sekmīgu norisi. Personai jābūt apveltītai ar radošu talantu un atraktivitāti, tāpat ar komunikabilitāti

Revīzijas komitejas vadītājs – vada revīzijas komisiju trīs cilvēku sastāvā. Komisija ir neatkarīga. Pārrauga kasiera, mantziņa un citu, ar mantiskām vērtībām saistītu biedrības biedru, darbības. Atskaiti nolasa biedru kopsapulcē. Par komisijas vadītāju vai biedru nedrīkst būt tikko jaunpienācis biedrs.

Sporta komitejas vadītājs – persona, kas veido „Šalkones” iekšējo sportisko dzīvi, atbildīgais par biedrības rīkotu fakultātes mēroga sporta pasākumu rīkošanu.

Studentu biedrības „Šalkone” aktīvais biedrs – cilvēks ar alkām izrauties no dzīves pelēcības, iegūt jaunas prasmes pasākumu organizēšanā, rast jaunus draugus un darba iespējas, iegūt iespēju izteikt savus uzskatus, kam būs arī sekas. Būt daļai savas Meža fakultātes aktīvo studentu pulka.