Studentu himna – Gaudeamus Igitur

Katram cienošam šalkonietim ir jāzina studentu himna “Gaudeamus igitur”, lai nerastos nekādi pārpratumi par latvisko tulkojumi šim skaņdarbam, visi šalkonieši tiek aicināti iemācīties latīnisko versiju, lai nākamajās s.b. “Šalkone” sēdēs spētu vienoties skaistā un skanīgā dziesmā!

Gaudeamus igitur
Juvenes dum sumus.
Post jucundam juventutem
Post molestam senectutem
Nos habebit humus.
Gavilēsim vēl arvien,
Jauni cik vēl esam,
Līdz ar jauko jaunību,
Līdz ar skaudro vecumu,
Piederēsim zemei.
Ubi sunt qui ante nos
In mundo fuere?
Vadite ad superos
Transite in inferos
Hos si vis videre.
Kur ir tie, kas iepriekš mums
Pasaulē šeit nāca?
Vai pie veļiem, zemzemē,
Vai te gāja augšzemē,
Kur tie agrāk mita?
Vita nostra brevis est
Brevi finietur.
Venit mors velociter
Rapit nos atrociter
Nemini parcetur.
Dzīve mūsu īsa ir,
Īsi viņa beigsies.
Nāks jau nāve drīzi šurp,
Paņems mūs it visus turp,
Nežēlos neviena.
Vivat academia!
Vivant professores!
Vivat membrum quodlibet
Vivant membra quaelibet
Semper sint in flore.
Sveicam akadēmiju,
Sveicam profesorus,
Sveicam katru savējo,
Sveicam visus savējos
Tie lai zied un zaļo!
Vivant omnes virgines
Faciles, formosae.
Vivant et mulieres
Tenerae amabiles
Bonae laboriosae.
Sveicam visas jaunavas
Mīlīgas un daiļas,
Sveicam arī māmuļas,
Laipnīgas un tīkamas,
Mundras katrā darbā.
Vivat et respublica
et qui illam regit.
Vivat nostra civitas,
Maecenatum caritas
Quae nos hic protegit.
Sveicam mūsu brīvvalsti,
Un kas tajā valda,
Sveicam visus pilsoņus,
Un mecenātus devīgos,
Kas mums atbalstot palīdz
Pereat tristitia,
Pereant osores.
Pereat diabolus,
Quivis antiburschius
Atque irrisores.
Nost mēs saucam skumībai,
Nost mēs saucam skauģiem,
Nost mēs saucam nelabam,
Katram mūsu naidniekam,
Izsmējējiem visiem!


Iesvētīts studentu biedrības „Šalkone” karogs

5. februārī Meža fakultātē pulcējās studentu biedrības „Šalkone” biedri, vecbiedri un viesi, lai būtu klāt mūsu biedrībai tik nozīmīgajā pasākumā, proti, organizācijas atjaunotā karoga iesvētīšanā.
Beidzot, pēc 80 gadiem, „Šalkone” atkal var staigāt zem sava biedrības karoga! Tāpat, kā pirms 80 gadiem 1931. gadā, kad ar vecbiedru palīdzību biedrība ieguva savu karogu, tā arī šodien vislielāko pateicību ir jāsaka tieši vecbiedriem, jo pateicoties tieši viņu ziedojumiem, mūsu sen lolotais sapnis ir piepildījies. Par pamatu šim karogam tika ņemts karoga oriģināls, kas atrodas Rīgas kuģniecības muzejā.
Karogu iesvētīja Jelgavas Romas katoļu draudzes priesteris Aleksandrs Stepanovs, sakot: “”Karogs simbolizē identitāti, bet iesvētīt nozīmē aicināt uz Dieva gara šalkoni – nest cilvēkiem, organizācijai svētību. MF studentu zinības saistītas ar kokiem. Bībeles pasaulē svētītais koks ir olīvkoks un tas ir simbols ticīgam cilvēkam. Koks laiž zemē saknes un paceļ zarus debesīs, ko var saistīt ar cilvēku vēlmi izzināt dabu, un meklēt atbildes uz sev nozīmīgiem dzīves jautājumiem. Vēlu, lai organizācijas biedri spētu abas šīs dimensijas turēt kopā – izprast dabu un izzināt garīgo pasauli”.
Studentu biedrības „Šalkone” karoga iesvētīšanas pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja arī LLU rektors Juris Skujāns, kurš apsveica biedrību ar šo panākumu un vēlēja izturību arī turpmāk.
Arī mūsu Meža fakultātes dekāns Dagnis Dubrovskis svinīgi sveica šalkoniešus šajā svarīgajā dienā. Dekāns vēlēja biedrībai būt arī turpmāk radošai, aktīvai, zinātkārai, čaklai un rādīt citiem piemēru.
Studentu biedrības seniore Karlīna Eglīte svinīgi pateicās visu šalkoniešu vārdā tiem vecbiedriem, kas piepildīja šo sapni palīdzot finansiāli. Īpaši lielu paldies veltot vecbiedriem Edgaram Keičam un Jurim Punkam, kuru nesavtīgums un ieguldījums vienmēr paliks ierakstīts biedrības rakstos.
Šajos svētkos piedalījās arī citas studentu korporācijas, lai sniegtu savu atbalstu un nodotu savus sveicienus. Studentu biedrības vārdā sakām lielu paldies studentu korporācijai “Ventonia”, “Fraternitas Imantica”, akadēmiskajai vienībai “Austrums”, MF absolventam – “Fraternitas Metropolitana” filistram Aldim Hartmanim un LLU Sabiedrisko attiecību daļai.


Šalkonieši rudens semestra sapulcē prezentē atjaunoto karogu

4. decembrī Ķekavas novadā notika Meža fakultātes (MF) studentu biedrības „Šalkone” rudens semestra sapulce, kuras laikā pirmoreiz publiski bija iespējams apskatīt tās atjaunoto karogu.

Semestra sapulce tika atklāta ar kopīgu „Gaudeamus Igitur” latviskotās versijas nodziedāšanu un komisiju vadītāju atskaitēm par paveikto pusgada laikā.

Šalkonieši kā lielākos darbus minēja piedalīšanos Azemitologa svētkos, talku Rīgas Zooloģiskajā dārzā un līdzekļu savākšanu un Šalkones karoga atjaunošanu, jo tā oriģināls atrodas Latvijas kuģniecības muzejā un Šalkones lietošanai nav pieejams.

Pēc tam sekoja amatu pārvēlēšanas. Trešo reizi pēc kārtas Šalkones seniora funkciju pildīs mežzinātnes studiju programmas 3. kursa studente Karlīna Eglīte. Viceseniors turpmāk būs kokapstrādes 2. kursa students Mārtiņš Vimba, bet kasiera amatu turpinās veikt mežinženieru studiju programmas 2. kursa students Juris Katrevičs. Sekretāre būs Lāsma Bumbiere, sporta komisiju vadīs Dace Āboliņa, par kultūras virzienu atbildēs Lāsma Freimane, bet informācijas komisiju turpinās vadīt Zane Mietule.

Nākamā vakara programmā bija diskusiju daļa un vecbiedru uzrunas.

MF dekāns Dagnis Dubrovskis pateicās Šalkoniešiem par pusgadā paveikto, kā arī izteica neviltotu prieku par Šalkones karoga atjaunošanu. Dekāns arī ieteica izmantot plašās iespējas, ko piedāvā karoga esamība, proti, prezentēt sevi, Meža fakultāti un visu nozari, piedaloties dažādos gājienos gan Latvijas Lauksaimniecības universitātes gan Jelgavas pilsētas pasākumu ietvaros.

Pēc tam Šalkones biedri aktīvi fotografējās ar karogu un vienojās kopīgās dziesmās, dejās neformālā gaisotnē.

Studentu biedrības “Šalkone” seniore Karlīna Eglīte un visi pārējie biedri saka milzīgu paldies vecbiedriem, kuri nesavtīgi ziedoja karoga atjaunošanai, jo viņu atbalsts ļāva piepildīt vienu no lielākajiem Šalkones sapņiem.